logobz2.png

„Měli jsme bundy zelený, někomu občas lezly krkem…………

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej „E-vstupenky“ na hudební akci „BUNDY ZELENÝ“.

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup „E-vstupenky“ na hudební akci BUNDY ZELENÝ realizované prostřednictvím vzdáleného nákupu ve virtuálním obchodu Provozovatele.

1.2 Kulturní akcí je hudební festival „BUNDY ZELENÝ“.

1.3 Provozovatelem virtuálního obchodu je LED PROMOTION s.r.o., Makovského 1177/1, 163 00 Praha, IČ: 29207720, dále jen Provozovatel.

1.4 „Zákazník” je subjekt, který s Provozovatelem uzavřel přes internet na stránkách www.bundyzeleny.cz kupní smlouvu na vstupenku na Kulturní akci.

1.5 „E-vstupenka” je vstupenka vybavená číselným kódem, kterou Zákazník obdrží vždy po objednání a úhradě vstupenky přes internet.

1.6 Zákazník, který si koupí E-vstupenku přes internet, souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující je verze všeobecných obchodních podmínek platná v den provedení platby kupní ceny vstupenky.

1.7 Areálem jsou prostory sportovního areálu tělovýchovné jednoty Zádveřice, do kterého je divákům umožněn vstup po předložení platné vstupenky.

2. ZAKOUPENÍ VSTUPENKY

2.1 Zákazníkům je umožněn nákup E-vstupenky přes internet a úhradě ceny zakoupených vstupenek prostřednictvím bankovního převodu na účet.

2.2 Koupit E-vstupenku v ceně 370,-Kč lze nejpozději do 10.8.2018 23:59 hodin, dne stanoveného jako den ukončení prodeje. Poté může Zákazník koupit pouze běžnou vstupenku na pokladně za 450,-Kč při vstupu do Areálu.

2.3 Při zakoupení E-vstupenky není Zákazníkovi účtován žádný manipulační poplatek nad rámec aktuální ceny vstupenky.

2.4 Po kompletním vyplnění objednávky E-vstupenky se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit nejpozději do 2 pracovních dnů po potvrzení objednávky. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro dané časové období. Tato cena je cenou konečnou.

2.5 Následně po uzavření objednávky E-vstupenky obdrží Zákazník platební údaje pro provedené platby prostřednictvím bankovního převodu.

2.6 Zákazník prostřednictvím banky, ve které realizuje bankovní převod, zadá veškeré údaje potřebné pro úhradu kupní ceny požadované vstupenky.

2.7 Provozovatel nenese odpovědnost za průběh platby realizované bankou na straně Zákazníka.

2.8 Po úhradě kupní ceny E-vstupenky a úspěšném dokončení objednávky bude Zákazníkovi ze systému Provozovatele odeslána emailová zpráva, která obsahuje údaje o zakoupených vstupenkách a to zejména čárový kód vstupenky, kterým se Zákazník prokáže při vstupu do Areálu. Vytištěnou elektronickou vstupenkou se zákazník prokáže na pokladně při vstupu do areálu.

2.9. V případě, že Zákazník neprovede úhradu za zakoupené vstupenky v termínu nejpozději do 2 pracovních dnů po potvrzení objednávky, je Provozovatel oprávněn objednávku stornovat. Zákazníkovy neplynou žádná práva z takto nerealizované objednávky.

2.10 Pokud Zákazník uhradí cenu za objednávku, která byla Provozovatelem stornována, bude mu platba vrácena na účet, ze kterého cenu vstupenky uhradil, pokud se s pořadatelem nedohodne jinak.

2.11 Provozovatel ani Pořadatel žádným způsobem neodpovídá za případnou škodu způsobenou neoprávněným použitím nebo zkopírováním E-vstupenky řádně doručené Zákazníkovi, který provedl objednávku.

2.12 E-vstupenku je nutno mít s sebou při vstupu na Akci, bez platné verze E-vstupenky nebude Zákazníkovi umožněn vstup na Akci;

2.13 E-vstupenka je vybavena specifickým čárovým kódem, jenž bude předmětem kontroly při vstupu na Akci. Vstup na Akci bude umožněn tomu Zákazníkovi, který předloží E-vstupenku s příslušným čárovým kódem jako první v pořadí. Případní další Zákazníci, prokazující se E-vstupenkou se shodným čárovým kódem, nebudou na Akci vpuštěni.

3. OSTATNÍ PODMÍNKY

3.1 Zakoupením E-vstupenky Zákazník souhlasí s dodržováním Návštěvního a provozního řádu po celou dobu pobytu v prostorách Areálu. Návštěvní a provozní řád je vyvěšen u vstupu do Areálu.

3.2 Provozovatel není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Zákazník dává nákupem vstupenky přes internet Provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace prodeje E-vstupenky prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení po dobu jednoho roku. Provozovatel garantuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na někoho jiného. Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely Provozovatele.

5. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

5.1 Zákazník nemá nárok na vrácení již zakoupené E-vstupenky. Zakoupená vstupenka se nevrací a nevyměňuje, není-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak.

5.2 Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit Kulturní akci v případě událostí způsobených vyšší mocí či nepředvídatelnými událostmi, které jej k tomu donutí. V případě zrušení Kulturní akce bude Provozovatel o této skutečnosti informovat prostřednictvím internetové stránky www.bundyzeleny.cz, kde bude podrobně popsán postup vrácení vstupného.

5.3 Reklamace plnění poskytovaného Provozovatelem musí být podána osobně na pokladně Areálu nebo elektronicky na adrese info@bundyzeleny.cz. Doporučujeme, aby Zákazník vhodným způsobem doložil existenci a obsah smluvního vztahu (např. poskytnutím vstupenky, elektronické komunikace, potvrzení, atd.).

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. Jejich změnu a její účinnost Provozovatel zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách www.bundyzeleny.cz.

6.2 Zakoupením E-vstupenky vyjadřuje Zákazník souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

6.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 1. dubna 2018.

Ve Zlíně dne 1. 4. 2018

Miroslav Duroň

Archivy